ISO 14001

Tisk stránky

Norma ISO 14001 definuje požadavky, jak podporovat ochranu životního prostředí a prevenci znečišťování v rovnováze s ekonomickými potřebami organizace.

Norma ISO 14001 požaduje důkazy o šetrnosti k životnímu prostředí, důsledné plnění legislativy a snižování možnosti ekologických nehod či havárií a finančních postihů z nedodržení povinností.

(KK: pro ISO 14001 = Obsah normy ISO 14001)

Připravíme Vás na úspěšnou certifikaci ISO.


Základní požadavky ISO 14001

Ochrana životního prostředí podléhá čím dál tím více státní regulaci a zásahům ovlivňujícím podnikatelskou sféru. Zavádí se princip ekonomické odpovědnosti za způsobené škody a předcházení škodám.

Mezi základní požadavky patří důsledné dodržování zákonů:

 • Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech

 • Zákon č.157/1998 Sb.,o chemických látkách

 • Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách

 • Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší

Systém je zaměřen na prevenci vzniku ekologických havárií. Analýza činností organizace, které mají dopad na životní prostředí = environmentální aspekty. Opatření, která organizace přijme (environmentální programy) se zavedou do provozu a kontroluje se průběžně (havarijní připravenost a reakce).

Ochrana životního prostředí navazuje na úsilí organizace o kvalitu a spokojeného zákazníka.


Přínosy ISO 14001

Zavedení systému environmentálního managementu může přinést konkurenční výhodu:

 • splněním podmínky pro výběrová řízení státní správy

 • splňují se kritéria pro investice a zlepšuje se přístup ke kapitálu

 • prevence ekologických pokut

 • podporuje se rozvoj řešení šetrných k životnímu prostředí, šetří se vstupními materiály a energiemi

 • image = zákazníci jsou informováni o příkladném chování podniku k životnímu prostředí.


Postup zavedení normy ISO 14001

 • Úvodní školení vrcholového a středního managementu v zásadách ČSN EN ISO 14001.

 • Školení zmocněnce EMS. Stanovení odpovědností. Zadání vstupních úkolů.

 • Zjišťování environmentálních aspektů a vyhodnocování příslušných environmentálních dopadů.

 • Zjišťování právních a jiných požadavků, případně stanovení vnitřních kritérií pro environmentální profil.

 • Stanovení environmentální politiky, environmentálních cílů a cílových hodnot.

 • Sestavování dokumentace EMS - návrh postupů pro dokumentování EMS, řízení provozu, havarijní připravenost, postupy pro kontroly, nápravná opatření a přezkoumání vedením organizace.

 • Zahájení provozu EMS.

 • Školení interních auditorů.

 • Provedení interních auditů EMS.

 • Stanovení opatření podle výsledků interního auditu.

 • Přezkoumání EMS vedením společnosti - stanovení nápravných a realizačních opatření.

 • Úpravy dokumentace a příručky EMS. Realizace opravných opatření.

 • Provedení komplexní prověrky EMS - zhodnocení stanovených opatření.