OHSAS 18001

Tisk stránky


Norma OHSAS 18001 definuje požadavky na řízení rizik pro ochranu zdraví a bezpečnost práce a vytváření bezpečného prostředí pro pracovníky.

Norma OHSAS 18001 je integrovatelná se standardy ČSN EN ISO 9001:2008 a ČSN EN ISO 14001:2005, a je použitelná pro všechny organizace.

Připravíme Vás na úspěšnou certifikaci ISO.


Základní požadavky OHSAS 18001

Norma požaduje třístupňový proces aplikace postupů omezování rizika:

 • Identifikaci nebezpečí

 • Omezení rizika

 • Hodnocení rizika

Organizace musí navrhnout a zavést opatření, která odstraní bezpečnostní omezí, nebo zaměstnance od nebezpečí izolují. V případě, že to možné není, musí být pracovní činnost plánována a řízena pomocí organizačních opatření tak, aby její výkon byl bezpečný a neohrožoval zdraví.


Přínosy OHSAS 18001

Zavedení systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci může přinést konkurenční výhodu:

 • Splněním podmínky pro výběrová řízení státní správy

 • Image organizace = prokázání systematického omezování rizik, resp. nebezpečí, které ohrožují bezpečnost a zdraví všech osob ovlivňovaných činnostmi, výrobky nebo službami organizace.

 • Omezení výskytu nemocí z povolání a pracovních úrazů.

 • Zvýšení výkonnosti a následné snížení nehodovosti a prostojů při práci.

 • Minimalizace nákladů spojených s nehodami na pracovišti.

 • Vybudovaný systému reagující na změny požadavků z legislativě a na změny v organizaci.


Změny normy ČSN OHSAS 18001:2008 oproti předcházející specifikaci BS OHSAS 18001:1999:

 • Diagram modelu PDCA (Plánuj-Dělej-Kontroluj-Jednej) je uveden pouze v úvodu v plném rozsahu a nikoli jako dílčí schéma na začátku každé hlavní kapitoly.

 • Citované publikace jsou omezeny výhradně na mezinárodní dokumenty.

 • Byly doplněny nové definice a stávající definice byly revidovány.

 • Bylo dosaženo lepší kompatibility s ISO 9001:2008.

 • Termín „přípustné riziko“ bylo nahrazeno termínem „přijatelné riziko“.

 • Termín „nehoda“ je nyní obsažen v termínu „incident“.

 • Definice termínu „nebezpečí“ se již nevztahuje k „poškození majetku nebo poškození pracovního prostředí“.

 • Ustanovení 4.3.3 a 4.3.4 byly spojeny v souladu s ISO 14001:2004.

 • Je zaveden nový požadavek týkající se hierarchie způsobu řízení jako části plánování BOZP.

 • Je srozumitelněji určen management změny.

 • Je zařazeno nové ustanovení „Hodnocení souladu“.

 • Jsou uvedeny nové požadavky na spoluúčast a konzultaci v souladu s ISO 14001:2004.

 • Jsou uvedeny nové požadavky na vyšetřování incidentů.