Správa Elektrospotřebičů

Tisk stránky

Základní požadavky na Elektrospotřebiče

Mezi základní požadavky patří důsledné dodržování zákonů a vyhlášek:

 • Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, Část V – Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

 • ČSN 33 1600 Revize a kontroly elektrického ručního nářadí během používání

 • ČSN 33 1610 Revize a kontroly elektrických spotřebičů během jejich užívání

 • Vyhláška ČÚBP a ČBU č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice


Z těchto zákonů a vyhlášek vyplývají pro každou organizaci povinnosti:

Elektrospotřebiče = elektrické ruční nářadí a přenosné elektrické spotřebiče (PC, vařiče, vrtačky …)

Směrnice = seznámení pracovníků s pravidly = nutná podmínka pro obsluhu

Kontrola = nutná podmínka pro zapnutí a zahájení obsluhy => musí vykonávat osoba proškolená

Školení = nutná kvalifikace obsluhy

Ověření znalostí = nutná kvalifikace při kontrole => musí vykonávat revizní technik

Revize = nutná podmínka pro provoz Elektrospotřebičů => musí vykonávat revizní technik


Přínosy Správy Elektrospotřebičů

 • Získáte přehled o technickém stavu Vašich spotřebičů, jejich revizích a kontrolách

 • Odhalíme spotřebiče, které zdaleka nesplňují bezpečnostní předpisy a jsou potenciálně nebezpečné

 • Předejdete pokutám od Státní úřad inspekce práce

 • Předejdete ohrožení zdraví a majetku osob – vadný spotřebič může zavinit úraz či smrt člověka!

 • Předejdete uplatňování náhrady škod poškozených zaměstnanců

 • Předejdete krácené pojistného plnění u pojišťoven při nedodržení zákonných podmínek

 • Splníte zákonné povinnosti, splníte požadavky ISO 9001 - 6.3 a) údržba technického vybavení …

 • Outsourcing Správy Elektrospotřebičů Vám ušetří čas a soustředění na hlavní činnosti podnikání

Vykonáváme Správu Elektrospotřebičů a přebíráme zodpovědnost nad povinnostmi organizace


Správa Elektrospotřebičů obsahuje

 • Údržba směrnice o elektrospotřebičích

 • Evidence elektrospotřebičů

 • Revize a kontroly

 • Karty elektrospotřebičů

 • Revizní protokoly

 • Plán kontrol a revizí v závislosti na zákonných lhůtách

 • Opravy a údržbu

 • Identifikaci elektrospotřebičů vylepováním štítků

 • Identifikaci rizik a stanovení preventivních opatření provozu elektrospotřebičů

 • Školení pracovníků a ověřování znalostí /e – learning/


Proč spolupracovat s MANages.as

Správci jsou revizními techniky s praxí v oboru, s platným osvědčení v potřebném rozsahu. Osvědčení lze ověřit v databázi Institutu technické inspekce.

Používáme kvalitní měřící přístroje od firmy REVEX s pravidelnou kalibrací.

Používáme SW aplikaci, která řeší evidenci, hlídání lhůt, revizní karty a protokoly, identifikaci včetně štítků.

Na správu elektrospotřebičů užíváme osvědčeného postupu, který zohlední Vaše specifika a promítne se do Směrnice. Směrnice obsahuje naše znalosti v oblasti systémů ISO.

Rizika a preventivních opatření provozu elektrospotřebičů jsou v souladu s pravidly BOZP a PO

Školíme zaměstnance a ověřujeme jejich znalosti e-lerningem, který šetří čas i prostředky.

Drobné opravy elektrospotřebičů provádíme na místě, případně zajistíme servis.

Máme příznivé ceny.