MANages.cz

MANages, a.s., poskytuje poradenství a užitky organizacím.

ISO 9001 - QMS - KVALITA

Norma ISO 9001 definuje požadavky, jak má být zaveden systém řízení a dokumentace v organizaci, s cílem uspokojit zákazníka a zlepšovat se. ISO 9001 je aplikovatelné pro jakékoliv organizaci ve všech oblastech výroby nebo služeb. (KK: pro ISO 9001 = Obsah normy ISO 9001). Připravíme Vás na úspěšnou certifikaci ISO.

Základní požadavky ISO 9001

 • Organizace orientovaná na zákazníka.

Organizace je závislá na svých zákaznících a měla by proto rozumět jejich současným i budoucím požadavkům, plnit jejich přání a snažit se překonávat jejich očekávání.

 • Vedení.

Management organizace určuje jednotný cíl a směr vývoje. Měl by vytvářet a udržovat takové prostředí, ve kterém by se zaměstnanci organizace mohli plně zasadit o naplnění jejich cílů.

 • Zapojení zaměstnanců.

Zaměstnanci na všech úrovních jsou jádrem organizace a jejich plné zapojení umožňuje využít jejich schopností ve prospěch organizace.

 • Procesní přístup.

Požadovaného výsledku je efektivně dosaženo tehdy, jestliže jsou potřebné zdroje a činnosti řízeny jako proces.

 • Systémový přístup.

Určit, pochopit a řídit systém navzájem souvisejících procesů ke stanovenému cíli a tím zlepšit účinnost a výkonnost organizace.

 • Neustálé zlepšování.

Cílem organizace by vždy mělo být neustálé zlepšování.

 • Věcný postup při přijímání rozhodnutí.

Účinná rozhodnutí jsou založena na analýze údajů a informací.

 • Oboustranně prospěšné dodavatelské – odběratelské vztahy.

Organizace a její dodavatelé jsou na sobě navzájem závislí. Vzájemně výhodné vztahy proto zvyšují schopnost obou stran vytvářet hodnoty.

Směrnice související s ISO 9001

 • ISO 10006 Management jakosti – Směrnice jakosti v managementu projektu

 • ISO 10007 Management jakosti – Směrnice pro management konfigurace

 • ISO 10012 Požadavky na zabezpečování jakosti měřicího zařízení

 • ISO 10013 Směrnice pro vypracování příruček jakosti

 • ISO/TR 10014 Směrnice pro management ekonomiky jakosti

 • ISO 10015 Management jakosti – Směrnice pro výcvik

 • ISO 19011 Provádění auditu

Procesní přístup – PDCA

Norma ISO 9001 požaduje používání procesního přístupu – modelu PDCA (Plan – Do – Check – Act):

 • plánování (P) = stanovovat cíle, vytvářet pravidla a postupy, plánovat zdroje …

 • realizace (D) = řízení procesů, zdrojů a naplňování cílů

 • kontrola (C) = monitorovat, měřit, analyzovat a hodnotit procesy, produkty, cíle …; provádět interní audity a přezkoumání vedením

 • zlepšování (A) = provádět nápravná a preventivní opatření, změnová řízení …

Hledáte exkluzivitu? Potom jste tady správně.
Poskytujeme služby spojené s řízením firmy a jejím rozvojem. Nabízíme manažerům nezaujatý pohled a systémová řešení, znalosti a zkušenosti.