MANages.cz

MANages, a.s., poskytuje poradenství a užitky organizacím.

BOZP

Bezpečnost = školení zaměstnanci + bezpečná zařízení a prostory + bezpečné postupy + prevence rizik.

Poskytujeme komplexní služby BOZP – audity, školení, poradenství, asistenci při šetření pracovních úrazů

Marcela Beranová – TEP/48/PREV/2019

OZO v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

BOZP = bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve smyslu páté části zákona 262/2006 Sb., Zákoník práce (dále též „Z262/2006“).

 

Pokud nemáte bezpečnostního technika nabízíme Vám:
zavedení a udržování systému bezpečnosti práce ve Vaší organizaci formou outsourcingu dle zákoníku práce 262/2006 Sb. a zákona 309/2006 Sb. – o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dalších zákonů a vyhlášek souvisejících s BOZP.

Pokud máte bezpečnostního technika nabízíme Vám:
zajištění dílčích činností bezpečnosti práce a pracovního prostředí, školení či dodávku OOPP dle zákoníku práce 262/2006 Sb. a zákona 309/2006 Sb. – o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dalších zákonů a vyhlášek souvisejících s BOZP.

Zajistíme dokumentaci BOZP dle Z262/2006

 • Zpracování dokumentace;
 • aktualizace dokumentace (Směrnice, Místní provozní bezpečnostní předpisy aj.);
 • dodání tiskopisů.

Řešíme identifikaci rizik ve smyslu § 102 odst. 3 Z262/2006

 • Identifikace (Analýza rizik);
 • hodnocení rizik;
 • návrh opatření k jejich minimalizaci v souladu s požadavky právních předpisů;
 • návrh OOPP dle identifikovaných rizik.

Realizujeme Audit BOZP dle Z262/2006 a normy ISO 45001

 • Odborně přezkoumáme a zhodnotíme stav bezpečnosti práce na pracovišti z hlediska legislativy,
 • Navrhneme vhodná a efektivní nápravných opatření včetně konzultací při jejich aplikaci.

Realizujeme Kontrolní činnost v souladu s požadavky Z309/2006 Sb. (Zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

 • Průběžně kontrolujeme dodržování zásad BOZP pracovníky i zaměstnavatelem na pracovišti.
 • Upozorňování na zjištěné nedostatky a návrh nápravných opatření.

Realizujeme roční prověrky BOZP na pracovišti.

Hledáte exkluzivitu? Potom jste tady správně.
Poskytujeme služby spojené s řízením firmy a jejím rozvojem. Nabízíme manažerům nezaujatý pohled a systémová řešení, znalosti a zkušenosti.