Etický kodex společnosti

Etický kodex má za cíl definovat žádoucí standardy chování MANages.as a jejích pracovníků, informovat o nich veřejnost a posilovat tak důvěru zákazníků k nabízeným službám. Etický kodex napomáhá spolupráci s partnery a dodavateli.

MANages.as spojila svou firemní kulturu s pravidly Kodexu Viva Etika a usiluje o nejlepší postupy v podnikatelské praxi v duchu odpovědného občanství společností (good corporate citizenship):

  • sledují a respektují zájmy všech skupin, jichž se jejich činnost dotýká, zejména vlastních pracovníků, zákazníků, majitelů, dodavatelů a dalších obchodních partnerů, ale i širší komunity, ve které společnost působí,

  • usilují o udržitelný rozvoj a vyvážený přístup k životnímu prostředí,

  • jednají se všemi zájmovými skupinami čestně a poctivě a otevřeně je informují o všech svých činnostech a záměrech, které se těchto skupin mohou týkat,

  • dodržují příslušné zákony a další závazné předpisy, jakož i obecně platné postupy a zásady, které nemají právní platnost,

  • vytvářejí takovou firemní kulturu, pracovní prostředí a interní systémy, které vedou k etickému a odpovědnému chování každého pracovníka.